EGEBERGLØKKA - URBAN DYRKING I 100 ÅR

Egebergløkka parsellag ved Telthusbakken er Oslos eldste parsellhageområde, etablert i 1915 som "Potetparsellen". Parsellhagen rommer flere gamle frukttrær og har en storslagen utsikt over byen. Parsellhagen er del av et større og viktig kulturhistorisk bymiljø i Oslo sentrum. Med beliggenheten rett ved Gamle Aker kirke og Telthusbakken, og med omkringliggende grøntarealer, er hagen med på å utgjøre en grønn lunge i byen. 
På de rundt 60 parsellene dyrkes i dag et mangfold av vekster fra grønnsaker, frukt og bær til sommerblomster og stauder. 

Hva skjer i hagen
 

Parsellene

Egebergløkka er byens eldste og største parsellhage og har vært i kontinuerlig drift siden oppstarten høsten 1915. Forutsetningen for å få tildelt parsell i hagen er at søkere bor innenfor ring 2 og ikke har tilgang på egen hage. Parsellområdet på om lag 10 mål og består av 61 parseller av varierende størrelser opp til ca 200 kvm. 
På parsellene drives hagebruk med et bredt spekter av vekster og tilnærminger til dyrking. Man finner alt fra ren matauk til staudehager, og dyrkingsmetoder som spenner fra økologiske til konvensjonelle.
Det er ikke tillatt å bruke giftige plantevernmidler på Egebergløkka og alt organisk avfall blir resirkulert. Det er sterke restriksjoner på oppføring av bygninger på parsellene.


Historien

Edvard Munch: Telthusbakken ogGamle Aker kirke, 1880

Vårt nærområde

Gamle Aker kirke er bygget i de første tiår av 1100-tallet og er Oslos eldste stående bygning.  Kirken er en enkel, treskipet basilika uten mye dekor.  Den er bygget i samme tradisjon som Oslos første domkirke, Hallvardskirken i Gamlebyen.  Av Hallvardskirken ser vi i dag kun rester etter fundamentene. 

 I 1850-årene var det planer om å rive Gamle Aker kirke, men etter dragkamp ble løsningen restaurering som i hovedtrekk har gitt kirken det utseende den har i dag.  Telthusbakken, som løper fra Akersveien ned til Maridalsveien nedenfor kirken, er preget av små trehus bygget tidlig på 1800-tallet.  Gaten er en av få bevarte helhetlige forstadsbomiljøer av trehus (sammen med Bergfjerdingen, Damstredet og deler av Fredensborgveien) i dette området av byen.  Husene ble restaurert og modernisert i 1960 og 1970-årene.  Gaten har navn etter et Telthus, altså et millitærlager, som lå ved siden av kirken.  Slike telthus var vanlige ved kirkene på 1600-og 1700-tallet og hadde form av store stabbur på to etasjer.

Hagen ligger også nær Akerselva miljøpark, som med istandsettelsen av bygningsmassen på Nedre Foss og området rundt i 2016/2017 er blitt et sammenhengende grøntområde fra Maridalen til Vaterland.  Mathallen på Vulkan ligger så å si rett utenfor gjerdet til parsellhagen og vitner om hvordan det gamle industrimiljøet langs Akerselva er blitt revitalisert og om et økende fokus på matkvalitet.

Parsellhagen ligger i en skråning som fra rundt 1820 til 1917 tilhørte familien Egeberg og som frem til 1899 var en del av løkken Udsigten. I 1915 ble skråningen lagt ut til dyrkingsparseller for folk i området. Det daværende navnet Potetparsellen vitner om at det handlet om matforsyning. Det ble på denne tiden og utover til etter andre verdenskrig anlagt flere  slike potetparseller i Oslo. Formålet var å gi svakerestilte familier anledning til å dyrke jord slik at de kunne bedre matforsyningen og sin generelle økonomi. Både under første og andre verdenskrig var det nok mange som priset seg lykkelig over å få tildelt parsell. 
Helt fram til 80-tallet hadde Egebergløkka strenge regler for hva en kunne dyrke på parsellene. Selv om folk for lengst hadde fått bedre råd og hagene fylte en annen funksjon enn tidligere, var det nyttevekster som poteter, grønnsaker og bær som skulle dyrkes, mens stauder og andre prydplanter ble ansett å ligge utenfor formålet om matauk. Heller ikke frukttrær var tillatt. Etter hvert ble disse reglene myket opp og i dag ser vi en stor variasjon i hva som dyrkes på de ulike parsellene.

 

Parsellhagene

Plaketten er laget i anledning Egebergøkkas 100-års jubileum og skal settes opp ved Kjærlighetsstien.

Kirken og Telthusbakken  gjennom 135 år - med Egebergløkka i forgrunnen 

Over: Munchs maleri fra 1880

Fra venstre: Fotografi fra 1924 (Oslo  Bymuseum), fotografi fra 70-tallet og til høyre fra rundt 2010. 
Legg merke til hvordan busker og frukttrær har satt sitt preg på parsellandskapet de siste 30 årene. 

Om oss

Her finner du lenker til informasjon om parsellaget og om venteliste / medlemskap.

 
 
 

Kontakt oss

Telthusbakken, 0172 Oslo

 egeberglokka@yahoo.no